En av årtiondets viktigaste strategiböcker

The Strategy Paradox av Michael Raynor ärr en av de mest intressanta strategiböckerna det senaste årtiondet. Jag har arbetat med strategi och planeringsfrågor i chefspositioner i flera stora internationella företag och som konsult. Jag plöjer igenom mängder av böcker varje år. De flesta av dem besvikelser, med enstaka godbitar dolda i ett överflöd av ord, lika meningsfulla som hissmusik. Många innehåller berättelser om hur VD tidigt tog ställning till vad som visade sig vara en framgångsrik strategi. Sällan något ord om liken, efter misslyckade ställningstaganden, längs vägen.  

I The rise and fall of strategic planning, demolerade Mintzberg så gott som tanken på strategisk planering genom att hävda att strategisk tanke, inte nödvändigtvis uppstår i en planeringsprocess. Han menar också att de flesta VD berättelser om hur de och företaget framgångsrikt nådde sina strategier är bristfälliga eftersom de är skrivna med efterklokhet och sällan beskriver hur den strategiska tanken uppstod och utvecklades. Raynors bok är ingen av de vanliga receptböckerna om att snabbt fixa strategier. För de som vill ha snabb tillfredsställelse om hur finna den stora strategin och att envist bita sig fast i den är detta inte detta bok.  

Edison lär ha sagt De flesta människor missar möjligheter eftersom de är klädd i blåställ och ser ut som arbete. Tyvärr har han rätt. Raynors huvud-poäng handlar om att hantera osäkerhet och en mångfald av möjliga ageranden. Istället för att envist hålla fast vid en uppsättning strategier, vinna eller förlora, så föreslår han att man istället hanterar en portfölj av strategiska möjligheter.
Efter Shells framgångar med scenarioplanering på 70-talet har många försökt att efterhärma metoden.

Åtskilliga misslyckades eftersom de valde det scenario de mest gillade och brydde sig inte om resten. Raynor föreslår optionsteori som sättet att hantera det man gör efter att ha skapat scenarierna. Shell använde scenarios för att skapa en allmän medvetenhet i chefskåren om multipla framtida inriktningar. Raynor föreslår att man bygger strategier kring varje scenario och behandlar dem som optioner att läsa in allteftersom lämpliga framtider visar sig.  

Jag tror att osäkerhet är ett fult ord i hjältedyrkande, machoartade chefskultur. Starka åtaganden och fokus på genomförande är vad som räknas. Raynor menar att osäkerhet på 5-20 års sikt är just vad koncernledningar skall arbeta med. Det är deras jobb att se till att företaget är livskraftigt i det tidsperspektivet. Att hantera osäkerhet på lång sikt krockar inte på något sätt med åtaganden och genomförande på tidshorisonter kortare än 3-5 år. Raynor menar att om varje nivå i organisationen gör sitt arbete så har divisioner och operativa enheter mer flexibilitet i att lyckas med sina åtaganden än om koncernkontoret detaljstyr hela tiden. Raynor försöker förändra ”osäkerhet” från något att otäckt och att undvika till något som koncernledningen faktiskt skall jobba med. Han ger ett ramverk för hur man kan positionera användbara metoder för att lyckas med detta. Boken är definitivt en av de bästa jag läst på länge.  

 Mitt betyg:

One of the most important strategy books of the decade

”The Strategy Paradox” is one of the most interesting books on strategy for about 10 years. I have worked with strategy and planning issues in a managerial role with large international companies and as a consultant. I plow through reams of books every year. Most of them disappointing with the occasional nugget hidden in an overflow of business speak muzak. Many have tales about how the CEO made an early commitment to what turned out to be a successful strategy. Rarely a word about the corpses, of failed commitments, in the ditches along the road.

In ”The Rise and Fall of Strategic Planning” Mintzberg virtually demolished the concept of strategic planning, stating that strategic thought, does not necessarily occur in a planning process. He also stated that most CEO stories on how they and their company successfully achieved their strategies are flawed as they are written with hindsight and does not show how strategic thought developed.

Raynors book ain’t your standard recipe book on how to create instant strategies. For those who seek instant gratification on how to find the great strategy and how to commit and persevere, this is not the right book.

Edison is quoted as saying “Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls, and looks like work.”. Unfortunately he is right. Raynors main point is how to cope with uncertainty and the multitude of possible outcomes. Instead of stubbornly committing to one set of strategies, win or lose, he suggests working more by handling a portfolio of strategic options.

After Shell’s success with scenario planning in the 70’s many have tried to emulate the method. Several failed as they picked the scenario that they liked best and did not bother about the rest. Raynor positions options theory as what to do when you have done the scenarios. Shell used scenarios to build general awareness among managers about multiple future directions. Raynor suggests building strategies around each scenario and treating them as options to “cash in”, as appropriate futures emerges.

I often think that “uncertainty” seems like a dirty word in our hero worship, macho, management culture. Strong commitment and focus on “execution” is what counts. Raynor suggests that the higher corporate management have to cope with uncertainty in time perspectives of 5-20 years. It is their job to make sure that the company is viable in that time frame.

Handling long time uncertainty does in no way clash with commitment in time frames shorter than 3-5 years. Raynor points out that if each level in the organization does their work, then divisions and operational units will have more flexibility in how to succeed with their commitments than if corporate HQ keep detailed control all the time.

Raynor attempts to move “uncertainty” from something abhorrent to being what corporate management actually should be working with. He gives a framework for how to position useful methods in doing this. His book is definitely one of my best reads for a long time.

My rating:
5 stars